Skip to content

Polityka prywatności

  1. Polityka prywatności jest prowadzona w celu spełnienia wszystkich obowiązków informacyjnych wynikających z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dn. 27.04. 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych „RODO”)
  2. Administratorem Państwa danych osobowych jest IPL Michał Knakiewicz ul. Wrocławska 27, 55 – 002 Kamieniec Wrocławski, NIP 896 142 01 09.
  3. Zakres danych zbieranych obejmuje: imię i nazwisko, data i miejsce urodzenia, pesel, adres zamieszkania, numer telefonu oraz adres e-mail i jest niezbędny w celu realizacji usługi kontaktu oraz przedstawienia oferty, a także opieki medycznej.
  4. Odbiorcą Państwa danych osobowych mogą być osoby i podmioty wskazane w art. 26 ustawy z dn. 6.11.2008r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta oraz w przepisach ustaw szczególnych.
  5. Dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.
  6. Podanie danych jest dobrowolne ale usługa przedstawienia oferty nie może być zrealizowana bez ich podania. W przypadku świadczenia usługi medycznej podanie danych jest obowiązkowe.
  7. Dane przetwarzane są tak długo, jak jest to niezbędne do realizacji celu dla którego zostały podane. Dane przechowywane są przez okresy wskazane w art. 29 ustawy z dn. 6.11.2008r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta oraz w przepisach ustaw szczególnych.
  8. Każda osoba ma prawo dostępu do treści danych osobowych oraz ich poprawienia i sprostowania. W każdej chwili każda osoba ma prawo usunięcia swoich danych osobowych, odwołania zgody, przenoszenia danych, wniesienia sprzeciwu, a także ograniczenia przetwarzania danych.
  9. Przysługuje Państwu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego gdy uznają Państwo, że przetwarzanie dotyczących Państwa danych osobowych narusza przepisy RODO.
  10. Państwa dane osobowe nie będę przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym nie będą podlegały profilowaniu.